EMLAK VERGİSİNE ESAS ALINACAK 2022 YILI BİNA METREKARE İNŞAAT MALİYETLERİ BELİRLENDİ

Emlak Vergisi İnşaat Maliyetleri

Kişilerin sahibi oldukları bina, arsa veya arazileri üzerinden 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınan vergilere emlak vergisi denmektedir. Türkiye sınırları içinde bulunan binalar (istisna ve muafiyetler hariç) Emlak Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca “Bina Vergisine”; yine Türkiye sınırları içinde bulunan arsa ve araziler (istisna ve muafiyetler hariç) ise mezkûr kanun hükümleri uyarınca “Arazi Vergisine” tabidir.

Emlak vergisi arsa, arazi veya bina maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa arsa, arazi veya binaya malik gibi tasarruf edenler tarafından beyanname vermek suretiyle ödenir. Emlak vergisinin matrahı ise Emlak Vergisi Kanunu hükümlerince belirlenen vergi değeridir. İşbu vergi değeri de Emlak Vergisi Kanunu madde 29 hükümleri kapsamında belirlenmektedir.

Buna göre vergi değeri;

  • Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,
  • Binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri 01.09.2021 tarih 31585 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79) kapsamında belirlenmiştir. Metrekare normal inşaat maliyet bedelleri cetveline buradan ulaşabilirsiniz.

Emlak vergisi her yıl iki taksit halinde ya da tek seferde ödenir. İlk taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında; ikinci taksit ise Kasım ayında ödenmelidir. Vergi ödemesi, gayrimenkulün bulunduğu belediyeye gidilerek yapılabilir. Ayrıca e-belediye hizmeti veren belediyelerin sistemleri üzerinden online ödeme gerçekleştirmek de mümkündür.

Emlak Vergisi İnşaat Maliyetleri

Ayrıntılı bilgi ve randevu için tıklayınız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TR